Infekce způsobená Bordetellou bronchisepticou u koček Picture

English Czech French Italian Dutch

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Lies Klösters. 2007.
(Přetištěno se svolením.)

Široce rozšířené vakcinaci koček proti felinnímu kaliciviru (FCV) a felinnímu herpesviru (FHV) se nedaří eliminovat problém chorob horních cest dýchacích u koček (feline upper respiratory tract disease -URTD).

Již dlouho je známo, že Bordetella bronchiseptica (Bb) je důležitou příčinou tzv.psincového kašle, ale až v posledních letech bylo rozpoznána její role v propuknutí URTD. Klinické symptomy infekce Bb jsou velmi podobné již zmíněným respiratorním virovým infekcím a přibývají důkazy, že se jedná o infekci značně rozšířenou.

Stres predisponuje kočky k rozvoji onemocnění spojeného s Bb a k tomu dochází nejčastěji v domácnostech s větším počtem koček a v chovných stanicích. Onemocnění je nejzávážnější u koťat (u nichž byla zaznamenána fatální bronchopneumonie). URTD nastoluje důležité otázky týkající se welfare a má významný finanční dopad na majitele chovných stanic a chovatele koček. Vývoj vakcíny (Nobivac Bb pro kočky) pro ochranu koček proti tomuto onemocnění je důležitým průlomem v prevenci URTD.

Klinické příznaky infekcí Bordetellou bronchisepticou

Bordetella bronchiseptica spojovaná s chorobami horních cest dýchacích (URTD) je komplexní chorobou. Existuje důležitý přesah mezi klinickými příznaky, které pozorujeme u dalších činitelů, které mohou způsobit URTD, včetně felinního kaliciviru (FCV) a felinního herpesviru (FHV).

U většiny koček probíhá onemocnění způsobené Bordetellou bronchisepticou (Bb) mírně a příznaky mizí po přibližně 10 dnech. K propuknutí život ohrožujících bronchopneumonií může dojít zvláště u malých koťat.

Ve studiích provedených u koček, kde je známo, že Bb je jediným činitelem způsobujícím onemocnění, zahrnují klinické příznaky typicky horečku, kýchání, výtok z nosu, submandibulární lymphadenopatii, a chrapot.

Ačkoliv je u koček kašel zaznamenáván hojně, nezdá se, že by byl charakteristickým znakem infekce způsobené Bb u psů. Na rozdíl od většiny případů infekcí URTD dochází u koček k náhlým úmrtím, zvláště u malých koťat, když se onemocnění rozvine v bronchopneumonii.

Některé kočky mohou být dlouhodobými přenašeči a bylo prokázáno, že kočky, které infekci překonaly vylučují Bb nejméně 19 týdnů po úvodním vystavení infekci.

Diagnosa infekce způsobené Bordetellou bronchisepticou u koček

Bakterie ze stěru z nosohltanu jsou
umístěny na selektivní médium.

Onemocnění způsobené Bordetellou bronchisepticou (Bb) nelze diagnostikovat pouze vizuálním nebo tělesným vyšetřením.

Mnoho klinických příznaků infekce Bordetellou bronchisepticou u koček (s výjimkou kašle) napodobuje ony příznaky, které lze pozorovat u ostatních respiratorních patogenů. Odpověď na léčbu antibiotiky může poskytnout omezené podpůrné důkazy o účasti bakteriálního patogenu u daného onemocnění.

Infekci způsobenou Bb lze nejlépe diagnostikovat ze stěru z nosohltanu nebo ze stěru z výtoku z nosu postižených koček. K odebrání vzorků by měly být použity sterilní vatové tampony uložené do transportního média z aktivní uhlí před tím, než jsou umístěny na selektivní živnou půdu jako je např. Bordet-Gengou.

Kočky, které jsou chronickými přenašeči vylučují relativně málo bakterií a je třeba u nich provádět opakovanou kultivaci stěrů z nosohltanu. Nadto izolace (jako je tomu u virových respiratorních patogenů) nepotvrzuje, že bakterie je příčinou způsobující URTD.

Patologický efekt Bordetelly bronchisepticy

X-ray thorax

Rentgenový snímek hrudníku kočky s bakteriální bronchopneumonií
(boční pohled). Široce rozšířené skvrnité oblasti alveolárního
plumonárního infiltrátu a roztroušený bronchiální obraz (vzor).

Zánětlivá odpověď na infekci Bordetellou bronchisepticou je spuštěna poškozením respiratorního epitelu, což způsobí uvolnění zánětlivých cytokinů.

Uvolnění toxinů následujících kolonizaci je zodpovědné za místní a systémové zánětlivé poškození po dobu prvních 3 - 5 dnů po infekci. První klinické příznaky infekce Bordetellou nemusí být během této doby pozorovány. Po nástupu lokální imunitní odpovědi jsou bakterie postupně eliminovány (Bemis et al 1977). U koček se většinou onemocnění jeví jako omezené se spontánním uzdravením, které se objevuje po přibližně 10 - 14 dnech. Zvláště u koťat se však může objevit vážná bronchopneumonie spojovaná s Bordetellou bronchisepticou.

Bb je adaptována na navození dlouhodobé asymptomatické infekce. Bakterie je schopna modifikovat imunitní odpověď spojenou s infekcí (Yuk et al 2000). Infekce jsou typicky chronické, často asymptomatické a notoricky obtížně vyléčitelné dokonce i při použití antibiotické terapie. Existují přibývající důkazy rezistence na určitá antibiotika včetně tetracyklinů a ampicillinu.

Léčba infekce způsobené Bordetellou bronchisepticou u koček

U onemocnění horních cest dýchacích u koček (URTD) by kromě dalších opatření měla být zvážena léčba antibiotiky.

Čištění výtoku z očí a nosu u koček s infekcí způsobenou Bordetellou bronchisepticou je velmi důležité.

Kombinace zahlenění a pocitu neklidu způsobují nechutenství, tudíž je nezbytné zavodnění a nutriční podpora. Výtok z očí a z nosu by měl být pravidelně odstraňován a zahlení může pomoci snížit inhalace vodní párou.

U bakteriálních URTD je vždy indikována terapie antibiotiky. Antibiotika by měla být podávána tak dlouho, dokud trvá výtok . Nedávné studie prokázaly, že isoláty Bordetelly bronchisepticy (Bb) od koček snadno podléhají tetracyklinu a doxycyklinu, ale že resistence k trimethoprimu a ampicillinu je široce rozšířena.

Infekce může být léčena

  • tetracyklinem (10mg/kg PO q8h)
  • doxycyklinem (10mg/kg PO q24h)
  • amoxicillin/ kyselinou clavulonic (62.5mg/cat PO q12h).
Některé nedávné izoláty Bb od koček přinesly důkazy o rozvoji resistence na tetracyklin.

Prevence a kontrola infekce způsobené Bordetellou bronchisepticou u koček

Až dosud byla prevence onemocnění horních cest dýchacích omezena na fungování chovné stanice.

Dobrá praxe chovné stanice (zvláště hygiena a snížení stresu u koček) je důležitou pomocí v prevenci URTD u koček. Bb nepřežívá dlouho mimo organismus kočky a likviduje ji mnoho běžných desinfekčních prostředků, takže rutinní hygienická opatření jsou dostatečná k prevenci jejího šíření v prostředí. Mělo by být také zváženo přemístění chronicky infikovaných koček z postižených chovných stanic.

intranasal vaccination

Intranasální vakcinace
Nobivac® Bb pro kočky.

V některých zemích je nyní dostupná intranasální vakcína (Nobivac® Bb pro kočky), která může být použita k prevenci proti propuknutí URTD v chovných stanicích. Vakcína je také indikována jako prevence respiratorního onemocnění pro kočky, které:
- přicházejí do kontaktu s dalšími kočkami a psy
- jsou umisťovány do chovných stanic nebo jsou vystavovány.

Vakcinační program u koček by měl vždy být kombinován s dobrým způsobem chovu: dobrou výživou, sanitací, ventilací, kontrolou parazitů a kontrolou dalších respiratorních patogenů, aby se minimalizoval výskyt klinických onemocnění.

Během porodu mohou kočky přenést Bordetellu bronchisepticu na své potomstvo: koťata pocházející z chovných stanic a útulků jsou tudíž zvláště vystavena riziku tohoto onemocnění. Protože infekce Bordetellou bronchisepticou u koťat může způsobit náhlé úmrtí v důsledku bronchopneumonie, je nutné brát toto riziko vážně. Možnost úmrtí a všeobecné promořenosti (morbidity) způsobené infekcemi URTD vyžaduje použití prostředků vytvořených k zastavení onemocnění, zvláště u vysoce rizikových zvířat. Důležitou součástí takových preventivních programů je použití vakcíny Nobivac® Bb pro kočky.

Poznámky autorky:

- Informace v tomto článku byla přepsána z webové stránky NobivacBb. Pro více informací o tomto tématu navštivte www.nobivacbb.com. Chci upřímně poděkovat Intervetu za svolení použít jejich informace pro tento článek.
- Když byl tento článek psán, nebyla vakcína proti Bordetelle bronchiseptice dostupná v každé zemi. Prosím, kontaktujte svého veterinárního lékaře, aby jste zjistili možnosti, které jsou dostupné Vám.