Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Enkel inavelsgradsberäkning

Även om det finns datorprogram som kan beräkna inavelsgraden automatiskt, utgående från stamtavlor som är inlagda i en databas, så är det praktiskt att kunna beräkna enklare inavelsgrader för hand. Här ges en kort beskrivning av hur man beräknar inavelsgraden från en stamtavla med den så kallade vägmetoden.

Vägmetoden

Börja med att rita upp en så kallad pilstamtavla där varje individ bara finns med en gång. Pilarna ska gå från förälder till avkomma och ska alltid peka nedåt eller snett nedåt.

Exempel 1

Exempel 1
Exempel 1: Vanlig stamtavla och pilstamtavla.

Utifrån pilstamtavlan söker man alla möjliga vägar som finns från den ena föräldern till den andra utan att passera någon individ mer än en gång. Räkna för varje väg det antal individer som ingår. Bidraget till inavelsgraden för varje väg blir 1/2 upphöjt till antal individer.

Utifrån pilstamtavlan i exempel 1 får man då två vägar från den ena föräldern till den andra:

CAD -> (1/2)³ = 1 / (2 x 2 x 2) = 1/8
CBD -> (1/2)³ = 1 / (2 x 2 x 2) = 1/8

Inavelsgraden = 1/8 + 1/8 = 1/4 = 0,25 = 25%


Om den gemensamma förfadern, det vill säga där man vänder och går neråt igen, är inavlad måste man ta hänsyn till detta. (I de två vägarna i exempel ovan är den gemensamma förfadern, A respektive B, understrukna.) Räkna ut inavelsgraden för den inavlade gemensamma förfadern med vägmetoden. Addera 1 till denna inavelsgrad och multplicera med bidraget som ges av den aktuella vägen.

Om antal individer längs en väg är n st och inavelsgraden för den gemensamma förfader är F blir alltså bidraget till inavelsgraden (1/2)^n x (1+F).

Summan av alla vägars bidrag är sedan inavelsgraden.


Exempel 2

Exempel 2
Exempel 2: Vanlig stamtavla och pilstamtavla.

De vägar som finns är BDC, BDFEC, BEFDC, BDEC, BEDC, BEC.

Den gemensamma förfadern D är inavlad och pilstamtavlan för honom ser ut så här:

Exempel 2b
Pilstamtavla för D

Inavelsgraden för D blir då (1/2)² = 1/4.

Bidraget till inavelsgraden för respektive väg blir då:

VägnF (1/2)^n x (1+F)total
BDC31/4(1/2)³ x (1+1/4) = 1/8 x 5/4 = 5/32= 0,15625
BDFEC50(1/2)^5 x (1+0) = 1/32= 0,03125
BEFDC50(1/2)^5 x (1+0) = 1/32= 0,03125
BDEC40(1/2)^4 x (1+0) = 1/16= 0,0625
BEDC40(1/2)^4 x (1+0) = 1/16= 0,0625
BEC30(1/2)³ x (1+0) = 1/8= 0,125

Inavelsgraden = Summan av alla bidrag = 0,46875 = 46,875%

Nästa...