Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Olika typer av nedärvning

Dominant - recessivt

När Gregor Johann Mendel, genetikens fader, experimenterade med ärtväxter tittade han, som tidigare nämnts, bland annat på blommornas färg. Han utgick från två ärtsorter som vid odling visat sig vara konstanta i fråga om blomfärgen. Den ena sorten gav bara röda blommor och den andra gav bara vita blommor. Mendel korsade dessa två sorter genom att överföra pollen från den ena sorten till pistillerna i den andra sortens blommor. Resultatet blev plantor som bara hade röda blommor. Dessa plantor fick sedan fortplanta sig genom självbefruktning. Avkomman blev nu inte enhetlig. Det visade sig att ungefär tre fjärdedelar hade röda blommor och en fjärdedel av plantorna hade vita blommor. Man säger att det skett en klyvning i två olika typer med klyvningstalet 3:1, som visar förhållandet mellan antalet rödblommande och vitblommande plantor (se nedan). Mendel antog att plantorna som kom från korsningen mellan de två sorterna innehöll både röd-anlag och vit-anlag. Han antog också att röd-anlaget hade kraftigare verkan än vit-anlaget. Han kallade därför det kraftigare verkande anlaget dominant. Det svagare anlaget kallade han recessivt. Han menade att det dominanta anlaget för röda blommor fullständigt dolde det recessiva anlaget för vita blommor hos de heterozygota plantorna.

Dominance

Det kan komma två olika typer av könsceller hos varje förälder:
Könsceller från hanen - fr och fw
Könsceller från honan - fr och fw

_______________________________________
|  |       |         |
|  | fr      | fw       |
|____|______________|_________________|
|  |       |         |
| fr | frfr     | frfw      |
|  | Röd blomma  | Röd blomma   |
|____|______________|_________________|
|  |       |         |
| fw | frfw     | fwfw      |
|  | Röd blomma  | Vit blomma   |
|____|______________|_________________|

Klyvningstal 3 röda : 1 vit

Nästa...