Een blik op analyse van het ras en de meest recente gemeenschappelijke voorouder Picture

English French Dutch

[Vertaald door Karin Sandbergen.]

Door Jerold S Bell, DVM, Tufts Cummings School of Veterinary Medicine.

(Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het "De Gezonde Hond" gedeelte van de AKC Gazette van april 2004.
Met toestemming herdrukt.)

Wanneer ras-gerelateerde erfelijke aandoeningen worden onderzocht, is het voor zowel fokkers als medisch experts normaal om stambomen van getroffen honden of dragers te vergelijken. Terwijl men dat doet, bestaat de neiging om naar gemeenschappelijke voorouders te kijken en deze dieren de schuld te geven dat ze dragers of voorplanters van een gebrekkig gen zijn.

Dit is echter een onjuiste en misleidende gang van zaken. Een dergelijke analyse kan de voorouderlijke dragers van een gebrekkig gen niet bepalen. Dragers van een gebrekkig, recessief gen kunnen alleen worden bepaald als a) zij een ziek nageslacht hebben voorgebracht b) nageslacht zijn van een getroffen dier of c) met behulp van een betrouwbare genetische test als drager worden getest.

De enige waarde van een analyse van de meest recente gemeenschappelijke voorouder is om vast te stellen wat de minimale leeftijd van een gebrekkig gen in de populatie is - en daaraan gekoppeld de mogelijke genetische verspreiding. Dit geeft fokkers de mogelijkheid om de minimale breedte van de genenpoel die het gebrekkige gen met zich meedraagt, vast te stellen. En daarvoor is het inwinnen van genetisch advies noodzakelijk.

Waarom zou je dit willen doen? Simpel gezegd, weten wat de minimumleeftijd is van het gen in de populatie, geeft u een idee hoe moeilijk het zal zijn het gen in het ras te bedwingen. Als alle getroffen honden binnen een of twee generaties worden teruggevoerd tot een gemeenschappelijke voorouder, zou de mutatie een recente kunnen zijn en bedwingen haalbaar. Als de meest recente gemeenschappelijke voorouder ver terug te voeren is in een stamboom, of een geïmporteerd of foundation dier is voor het ras, dan is het gen wijdverspreid en zal bedwingen moeilijk zijn.

Een andere aanpak

Bij een autosomaal, recessief gen is de meest recente gemeenschappelijke voorouder, de voorouder die terug te voeren is of de voorouders die terug te voeren zijn tot alle ouders van getroffen dieren. Alle ouders van getroffen dieren zijn dragers en moeten een kopie van het gebrekkige gen in zich dragen. Bij autosomaal dominante genen moet de meest recente gemeenschappelijke voorouder van elk getroffen dier terug te voeren zijn. Hoewel we kunnen verwachten dat de ouder die het gebrekkige, dominante gen draagt, getroffen is, vertonen sommige dominante genen incomplete penetrantie. Als er niet bepaald kan worden welke ouder het gebrekkige dominante gen doorgaf, bepaalt degene die in relatie het dichtst bij de andere getroffen dieren staat de minimumleeftijd van het gen in de populatie.

De meest recente gemeenschappelijke voorouder voor een x-gerelateerd recessief gen is de gemeenschappelijke voorouder van de moeders van de getroffen mannelijke dieren, en beide ouders van getroffen vrouwelijke dieren.

Twee verschillende mutaties die een gebrekkig gen produceren, kunnen mogelijk het verschijnen van twee ver van elkaar verwante getroffen dieren verklaren, maar het is onwaarschijnlijk dat dezelfde spontane mutatie twee keer binnen korte tijd in hetzelfde ras plaats vindt. Daarom is het zoeken naar alle gemeenschappelijke voorouders van alle bewezen getroffen dieren verdedigbaar.

Tijdens een analyse van de meest recente gemeenschappelijke voorouder ontdekt men dat het meestal om een zeer productief mannelijk dier of een zeer productief fokpaar gaat. Dit is omdat zeer productieve dieren het verzamelpunt worden dat families bijeenbrengt bij een voorouderlijke ras-analyse. Sommige gemeenschappelijke voorouders worden bepaald op grond van het feit dat zij gepaard zijn aan dragers, of omdat zij een "kortere weg in een ras" (de kortste verbinding binnen een generatie) zijn tussen werkelijke voorouderlijke dragers en getroffen dieren.

Heel ver terug in de tijd

pedigree map

Het volgende is een eenvoudig voorbeeld waarom u niet moet proberen
te voorspellen dat de meest recente gemeenschappelijke voorouder een
drager is.
Mannelijk dier 8 en vrouwelijk dier 9 zijn een volle broer en zus. Hun
ouders, 3 en 4, zijn de meest recente gemeenschappelijke voorouders die
een gebrekkig gen dubbel kunnen doorgeven via 11 en 12 aan getroffen
mannelijk dier 13. Laten we aannemen dat er nog een getroffen dier
voorbijkomt en uit het oogpunt van duidelijkheid, duiden we haar en
haar (verdere) voorouders aan met letters.
Vrouwelijk dier E is een volle zus van 12 en kan daarom het gen
doorgeven van 3 of 4. Echter, mannelijk dier F deelt geen
gemeenschappelijke voorouders 3 of 4 met de andere obligate dragers.
In plaats daarvan is de meest recente gemeenschappelijke voorouder van
alle obligate dragers nu A of B, via de volle broers en zussen 1, 6 en D.
Zoals u kunt zien, is 3 noch 4 nodig om de getroffen status van 13 en
G te verklaren. Daarom zijn zij geen stamvader of -moeder voor het gen
en waarschijnlijk geen dragers (hoewel dit niet kan worden bewezen op
grond van de informatie die voorhanden is). Bovendien wordt van 8 en 9
uit hetzelfde nest niet verwacht (op dit moment) dat zij dragers zijn.
Verdere getroffen honden kunnen ervoor zorgen dat de meest recente
gemeenschappelijk voorouder in een andere richting wordt geduwd.

Andere getroffen dieren kunnen de meest recente gemeenschappelijke voorouder veranderen in een voorouder die zich verder terug in de populatie bevindt, zodat de minimumleeftijd van het gebrekkige gen wordt verhoogd. Met de toevoeging van elk bewezen getroffen geval kan de meest recente gemeenschappelijke voorouder en de grafieken van het ras dynamisch veranderen, zodat de eerdere voorouders niet eens meer in het overzicht voorkomen (zie de grafiek rechts hiernaast). Daarom kan het vaststellen en bekendmaken van de meeste recente gemeenschappelijke voorouders meer kwaad dan goed doen. Het uiten van ongefundeerde beschuldigingen omtrent dragerschap die uit een dergelijke analyse naar voren komen, kan tot gevolg hebben dat geschikte fokdieren worden gecastreerd, en in negatieve invloeden op fokkers en het ras.

Een ras is er niet bij gebaat dat men zich blind staart op voorouders, die al dan niet dragers kunnen zijn en zich doorgaans zo ver terug in de stamboom bevinden dat hun invloed op het ras niet kan worden bepaald. De focus moet liggen op beheersen van genetische aandoeningen bij de hedendaagse fokhonden. Genetische testen, of analyse van het relatief risico, gebaseerd op voor iedereen toegankelijke gezondheidsregistraties (zoals CHIC, dat te vinden is op www.caninehealthinfo.org), zorgt voor selectieve druk tegen gebrekkige genen.
pedigree map

Dit is een stamboom van een ras-gerelateerde autosomale, genetische aandoening. Paringslijnen verbinden de mannelijke en vrouwelijke symbolen vanaf de zijkanten en het nageslacht heeft lijnen die van en naar de top van het symbool verbinden. Getroffen honden hebben altijd ouders die drager (of zelf getroffen) zijn en het volledige nageslacht is drager. De meest recente gemeenschappelijke voorouders voor dit gen tonen aan dat het gen oud is en wijdverspreid in de populatie.

Voor toestemming om dit artikel te herdrukken, neem contact op met Dr. Bell: jerold.bell@tufts.edu.