G3 - Grundkurs 3 - Kattuppfödning Picture

Choose your language:
English Swedish German


Picture

©PawPeds

Kurs G3 har följande innehåll:

 • Anatomi och fysiologi
 • Faran med extremavel
 • Beteende
 • Kommunikation
 • Problembeteende
 • Reproduktion och reproduktionsstörningar
 • Kattungar och kattungeproblem
 • Färggenetik och stamtavelinformation
 • Populationsgenetik
 • Avel för sundhet
 • Att lägga upp hälsoprogram
 • Hälsoarbete i praktiken
 • Genomanalys
 • Avel och selektion
 • Avelsvärderingssystem
 • Avelsframsteg
 • Utställning kontra avel
 • Rasernas utveckling
 • Att hålla katter i grupp
 • Smittryck
 • Infektionssjukdomar
 • Tänder och munhåla
 • Näringslära för katt
 • BARF
 • Ekonomi och försäljning
 • Projektarbete

Denna kurs sträcker sig över 12 veckor plus eventuella pausveckor/återhämtningsveckor. Liksom i tidigare kurser får kursdeltagarna här läsa artiklar, göra tester, skriva kortare uppsatser och lösa problem i anslutning till artiklarna. Både grupparbeten och individuella arbeten förekommer.

Observera att kurserna kräver en del arbete från deltagarnas sida! Denna kurs är den mest krävande, så räkna med att lägga ner en hel del arbete!

OBS! Det finns krav på viss erfarenhet av uppfödning och avel för att man ska kunna gå G3: Deltagare i G3-kurs bör ha fött upp minst en stambokförd kattungekull, helst två (eller fler), i sitt hem. Dispens från detta krav kan i vissa fall ges om man på annat sätt har tillräckligt med erfarenhet av uppfödning och avelsarbete. Kontakta PawPeds kursadministration om du är osäker!

Anmälan till kurs

Om du skulle vilja gå G3, kontakta Peter för att komma med på kölistan! Notera att G3 endast är öppen för den som läst och klarat G2-kursen!

Kursavgiften ligger för närvarande på 1200 kr. Detta kan komma att ändras i framtiden. Du betalar först när du har erbjudits en plats.

Villkor

Observera att anmälningsavgiften inte betalas tillbaka vid avhopp eller om man ångrar sig innan kursstarten, oavsett anledning. Man kan heller inte räkna med att få en ny plats vid ett annat tillfälle utan att betala igen.

Vi gör ingen skillnad på orsaken till avhoppen. Ofta handlar det om mycket personliga skäl som vi inte anser att vi ska gräva i för att bedöma hur goda skäl eleven hade att hoppa av.

Vid mycket tidigt avhopp, företrädesvis innan kursstarten, kan vi i vissa fall ordna det så att anmälningsavgiften kan få vara innestående till ett senare kurstillfälle. Detta gäller endast under förutsättning att vi kan fylla platsen med en annan sökande. Den anmälda har dock inte rätt att kräva att vi ska ordna med detta.

Efter avhopp under pågående kurs kan vi ibland erbjuda elever möjlighet att hoppa in på en annan kurs när någon elev på den kursen hoppar av. Det förutsätter förstås att den eleven hoppar av ungefär lika tidigt eller tidigare i kursen som den eleven gjorde som tar över platsen. Ju senare man har hoppat av desto större är chansen att vi kan ordna med en sådan reservplats. Vi gör vad vi kan för att hjälpa till, men vi kan inte garantera att vi kan lösa det i samtliga fall. Om man vill försäkra sig om en egen plats så snart som möjligt anmäler man sig i vanlig ordning och betalar en ny avgift när inbjudan kommer. Man får då en ny plats ända från kursstarten.

Examenskokard

Personer som deltar i kursen och klarar examensuppgifterna listas på en särskild sida i PawPeds. De kommer också att ha rätt att på sin hemsida och i annan annonsering använda den banner som finns här ovanför, för att visa att de har gått denna kurs.

Liten lägesrapport

Kölistan till G3-kursen på svenska är för närvarande 84 namn lång. Nästa kurstillfälle planeras till hösten 2020.

Senast uppdaterat 2020-04-12